Informacje dodatkowe

DODATKOWE ZASADY

Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:

1) musi zostać przygotowana w języku polskim;

2) jej objętość nie może być mniejsza niż 2 strony formatu A4 i większa niż 8 stron (z uwzględnieniem pkt 4), może zawierać elementy graficzne, np. zdjęcia;

3) na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków, nie licząc spacji, rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;

4) musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;

5) musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Opiekunem pracy ucznia musi być nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020. Do zadań nauczyciela należy udzielenie pomocy autorowi pracy konkursowej oraz sprawdzenie pracy pod względem merytorycznym i formalnym.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika należy załączyć zeskanowaną lub sfotografowaną wersję oświadczenia, własnoręcznie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 .

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 500 złotych dla pierwszych dwóch miejsc i pięć nagród po 100 złotych dla zdobywców miejsc od trzeciego do siódmego.

Dodatkową nagrodą dla szkół laureatów będzie cykl wykładów i warsztatów o tematyce genealogicznej przeprowadzonych nieodpłatnie przez ZTG POMERANIA.

Z chwilą nadesłania pracy na Konkurs jej autor (lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny) przenosi nieodpłatnie na organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej dot. niżej wskazanych pól eksploatacji: 1) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem weryfikacji formalnej i merytorycznej,

2) rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej całości lub fragmentów, wykorzystanie w materiałach Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA (autor pracy każdorazowo zostanie poinformowany o takiej ewentualności).

Praca może mieć dowolną formę pisemną określoną wcześniej podanymi parametrami , która powinna zostać przesłana listownie na adres: Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA 71-215 Szczecin ul. Łukasińskiego 34/10 z dopiskiem na kopercie „KONKURS” lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: ztgpomerania@gmail.com z adnotacją „KONKURS – „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” do dnia 06 grudnia 2019 roku.

Uczestnik konkursu/uczeń podaje w swojej pracy imię i nazwisko, nazwę szkoły podstawowej do której uczęszcza, swoją klasę oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.