Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA.

 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.

 3. Celem konkursu jest podtrzymywanie pamięci o swoich przodkach i terenach, które zamieszkiwali. Konkurs służy rozwijaniu zainteresowań uczniów historią i genealogią.

§ 2

Organizacja konkursu

 1. Konkurs organizowany jest na szczeblu województwa zachodniopomorskiego.

 2. Konkurs odbędzie się od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r. w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

a) konkurs kierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych.

 1. Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA powoła przewodniczącego i dwóch członków Komisji Konkursowej ze składu stowarzyszenia ZTG POMERANIA.

a) instytucje patronujące konkursowi mogą wyznaczyć po jednej osobie, która weźmie udział w pracach komisji konkursowej z prawem członka komisji konkursowej.

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:

 1. przeprowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych;

 2. koordynacja prac związanych z ewentualnymi odwołaniami i skargami związanymi
  z przeprowadzeniem konkursu;

 3. opublikowanie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA – ztgpomerania.pl – listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego oraz listy laureatów konkursu;

 4. poinformowanie laureatów oraz opiekunów o terminie i miejscu uroczystości podsumowującej konkurs.

§ 3

Przebieg konkursu i zasady kwalifikacji

1 Podczas konkursu wymagane będzie napisanie pracy pisemnej na temat „Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?”, w której zostanie zawarta historia opisująca miejsca oraz wydarzenia związane z przeszłością rodzin uczniów uczestniczących w konkursie, ze szczególnym uwydatnieniem okresu sprzed 1945 roku.

2. Praca może mieć dowolną formę pisemną, która powinna zostać przesłana listownie na adres: Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA 71-215 Szczecin ul. Łukasińskiego 34/10 z dopiskiem na kopercie „KONKURS” lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: ztgpomerania@gmail.com z adnotacją „KONKURS – „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” do dnia 30 listopada 2017 roku.

3. Uczestnik konkursu/uczeń podaje w swojej pracy imię i nazwisko, nazwę szkoły podstawowej do której uczęszcza, swoją klasę oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

4. Jeżeli dwóch lub więcej uczniów na etapie wojewódzkim uzyska tę samą liczbę punktów, wówczas o kolejności miejsc decyduje Komisja Konkursowa.

§ 4

Tryb odwoławczy

 1. Uczestnik konkursu na etapie wojewódzkim może złożyć do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pisemne odwołanie od wyników oceny w terminie
  3 dni od dnia ogłoszenia wyników. Odwołanie musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana oraz uzasadnienie przyczyny kwestionowania oceny. Rozpatrywane są tylko zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej. Nie dokonuje się ponownej weryfikacji całej pracy.

 2. Członkowie Komisji Konkursowej rozpatrują odwołanie w ciągu 5 dni
  od daty jego wpływu do siedziby Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA w Szczecinie, powiadamiając pisemnie
  o swojej decyzji wnoszącego odwołanie.

 3. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.

 4. Dokumentację z przebiegu pracy zespołu przechowuje w swojej siedzibie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego w Szczecinie, ul. Łukasińskiego 34/10..

§ 5

Nagrody

 1. Uczestnicy konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?” otrzymują tytuł „finalisty konkursu” i dyplomy uczestnictwa.

 2. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy otrzymają co najmniej 70% punktów
  na etapie wojewódzkim lub 8 uczestników z najwyższymi wynikami.

 3. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 100 złotych dla pierwszych dwóch miejsc i sześć nagród po 50 złotych dla zdobywców miejsc od trzeciego do ósmego.

 4. Dodatkową nagrodą dla szkół laureatów będzie cykl wykładów i warsztatów o tematyce genealogicznej.

 5. Komisja Konkursowa ma prawo do przydzielenia nagród specjalnych i/albo wyróżnień.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa laureatom konkursu w czasie dojazdu do Szczecina na uroczystość wręczenia nagród odpowiadają opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby.

 2. Wszystkie komunikaty dotyczące konkursu publikowane są wyłącznie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA – ztgpomerania.pl .

 1. Wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestników, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.