REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

 

„Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?” – III edycja – 2019/2020

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.

3. Celem konkursu jest podtrzymywanie pamięci o swoich przodkach i terenach, które zamieszkiwali. Konkurs służy rozwijaniu zainteresowań uczniów historią i genealogią.

§ 2
Organizacja konkursu

1. Konkurs organizowany jest na szczeblu województwa zachodniopomorskiego.

2. Konkurs odbędzie się od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
1) konkurs kierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych.

3. Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA powoła przewodniczącego i dwóch członków Komisji Konkursowej ze składu stowarzyszenia ZTG POMERANIA.
1) instytucje lub stowarzyszenia patronujące konkursowi mogą wyznaczyć po jednej
osobie, która weźmie udział w pracach komisji konkursowej z prawem członka
komisji konkursowej.

4. Do zadań przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:
1) przeprowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych;
2) koordynacja prac związanych z ewentualnymi odwołaniami i skargami
związanymi z przeprowadzeniem konkursu;
3) opublikowanie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Genealogicznego POMERANIA – ztgpomerania.pl – listy uczniów, którzy
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego oraz listy laureatów konkursu;
4) poinformowanie laureatów oraz opiekunów o terminie i miejscu uroczystości
podsumowującej konkurs.

§ 3
Przebieg konkursu i zasady kwalifikacji

1. Podczas konkursu wymagane będzie napisanie pracy pisemnej na temat „Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?”, w której zostanie zawarta historia opisująca miejsca oraz wydarzenia związane z przeszłością rodzin uczniów uczestniczących w konkursie, ze szczególnym uwydatnieniem okresu sprzed 1945 roku.

2. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:
1) musi zostać przygotowana w języku polskim;
2) jej objętość nie może być mniejsza niż 2 strony formatu A4 i większa niż 8 stron (z uwzględnieniem pkt 4), może zawierać elementy graficzne, np. zdjęcia;
3) na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków, nie licząc spacji, rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;
4) musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
5) musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf lub pdf.
6) Uczestnik konkursu/uczeń podaje w swojej pracy imię i nazwisko, nazwę szkoły podstawowej do której uczęszcza, swoją klasę oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.
3. Opiekunem pracy ucznia musi być nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020. Do zadań nauczyciela należy udzielenie pomocy autorowi pracy konkursowej oraz sprawdzenie pracy pod względem merytorycznym i formalnym.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika należy załączyć zeskanowaną lub sfotografowaną wersję oświadczenia, własnoręcznie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 .

5. Praca powinna zostać przesłana listownie na adres: Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA 71-215 Szczecin ul. Łukasińskiego 34/10 z dopiskiem na kopercie „KONKURS” lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: ztgpomerania@gmail.com z adnotacją „KONKURS – „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” do dnia 6 grudnia 2019 roku.

7. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.ztgpomerania.pl – 16 grudnia 2019 r.
Powiadomienie laureatów konkursu – do 18 grudnia 2019 r.
Uroczystość wręczenia nagród – 10 stycznia 2020 r.

6. Jeżeli dwóch lub więcej uczniów na etapie wojewódzkim uzyska tę samą liczbę punktów, wówczas o kolejności miejsc decyduje Komisja Konkursowa.

§ 4
Tryb odwoławczy

1. Uczestnik konkursu na etapie wojewódzkim może złożyć do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pisemne odwołanie od wyników oceny w terminie
3 dni od dnia ogłoszenia wyników. Odwołanie musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana oraz uzasadnienie przyczyny kwestionowania oceny. Rozpatrywane są tylko zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej. Nie dokonuje się ponownej weryfikacji całej pracy.

2. Członkowie Komisji Konkursowej rozpatrują odwołanie w ciągu 5 dni
od daty jego wpływu do siedziby Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA w Szczecinie, powiadamiając pisemnie
o swojej decyzji wnoszącego odwołanie.

3. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.

4. Dokumentację z przebiegu pracy zespołu przechowuje w swojej siedzibie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego w Szczecinie, ul. Łukasińskiego 34/10.

§ 5
Nagrody

1. Uczestnicy konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?” otrzymują tytuł „finalisty konkursu” i dyplomy uczestnictwa.

2. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy otrzymają co najmniej 70% punktów
na etapie wojewódzkim lub 7 uczestników z najwyższymi wynikami.

3. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 500 złotych dla pierwszych dwóch miejsc i pięć nagród pieniężnych po 100 złotych i nagrody rzeczowe dla zdobywców miejsc od trzeciego do siódmego.

4. Dodatkową nagrodą dla szkół laureatów będzie cykl wykładów i warsztatów o tematyce genealogicznej.

5. Komisja Konkursowa ma prawo do przydzielenia nagród specjalnych i/albo wyróżnień.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa laureatom konkursu w czasie dojazdu do Szczecina na uroczystość wręczenia nagród odpowiadają opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby.

2. Wszystkie komunikaty dotyczące konkursu publikowane są wyłącznie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA – ztgpomerania.pl .

3. Z chwilą nadesłania pracy na Konkurs jej autor (lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny) przenosi nieodpłatnie na organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej dot. niżej wskazanych pól eksploatacji:
1) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem weryfikacji formalnej i merytorycznej,
2) rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej całości lub fragmentów, wykorzystanie w materiałach Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA (autor pracy każdorazowo zostanie poinformowany o takiej ewentualności).

4. Wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.
5. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.ztgpomerania.pl – KONKURS.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestników, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.