Cele i Środki Działania

Cele Towarzystwa:

 1. rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa,
 2. inicjowanie badań genealogicznych, mających na celu poszerzenie wiedzy genealogicznej członków, jak też udostępnianie wyników badań zainteresowanym,
 3. działalność edukacyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych,
 4. współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami oraz organizacjami lokalnymi i regionalnymi,
 5. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,
 6. inicjowanie i wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie ochrony dóbr kultury,
 7. budowanie lokalnej bazy informacji genealogicznej,
 8. wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań,
 9. organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa,
 10. współudział Towarzystwa w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych, akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej,
 2. organizowanie prelekcji, seminariów, warsztatów oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej,
 3. doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego,
 4. służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, a zwłaszcza początkującym genealogom i młodzieży,
 5. wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,
 6. inicjowanie, budowanie bazy informacji genealogicznej poprzez spisywanie źródeł archiwalnych, bibliograficznych, internetowych, indeksację i inwentaryzację oraz prowadzenie rejestru i dokumentacji lokalnych zabytków genealogicznych,
 7. upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem przodków,
 8. współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą,
 9. wspomaganie pracą społeczną swoich członków instytucji zajmujących się archiwaliami,
 10. podejmowanie wszelkiej innej, dopuszczalnej w świetle powszechnie obowiązującego prawa, działalności zgodnej ze statutowymi celami Towarzystwa.